No s’admet cap tipus de devolució. Són d’aplicació per a tots els productes que es venguin a través de la botiga online les previsions de les lletres d) i e) de l’article 103 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, en la redacció de la Llei 3/2014, de 27 de març, sobre les excepcions al dret de desistiment del consumidor en contractes celebrats a distància i contractes celebrats fora d’establiment mercantil.